Sales/Account Executive

คุณสมบัติ

Technical Skill:

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี

 • มีความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์/ระบบ IT

 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี รวมถึงการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • มีใจรักงานบริการ / บุคลิกภาพดี / มนุษยสัมพันธ์ดี / สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 • มีใจเปิดรับและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Work Details:

 • มีหน้าที่ดูแล จัดการ และบริหารลูกค้า และ บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้ายอดขายที่วางไว้ในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้าและคนในทีมภายในบริษัท เพื่อให้ส่งมอบงานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท

 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อขาย

 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา

 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้าดูแล

 • ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้าและงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานจะมอบหมายให้ทำ

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Verified by MonsterInsights