Android Developer

คุณสมบัติ

Technical Skill:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในการเขียน Android (Java, Kotlin) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์พัฒนาระบบ Android Application (Java, Kotlin) 1-3 ปีขึ้นไป

   • มีความรู้ความเข้าใจ OOP

   • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ XML
   • มีประสบการณ์ใช้งาน Retrofit, RxJava, Coroutine, SQLite
   • มีความรู้ความเข้าใจ MVVM (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 • สามารถทํางานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

Work Details:

 • ออกแบบ พัฒนา Android Application ตาม requirement ที่ได้รับมอบหมาย

 • ทดสอบ แก้ไขและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ

 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดําเนินต่อไป

 • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานด าเนินต่อไป

 • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Verified by MonsterInsights