Application Support

คุณสมบัติ

Technical Skill:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Application Support หรืองานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านฐานข้อมูล SQL
 • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 • มี Service mind รักในงานให้บริการและมีทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยม
Work Detail:
 • รับแจ้งปัญหาการใช้งานจาก User ผ่าน Email, Lian OA, โทรศัพท์
 • แก้ปัญหาและตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบให้กับลูกค้าได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขการใช้งานเบื้องต้น ที่ทันต่อเหตุการณ์
 • ทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนำมาแก้ไขเบื้องต้นและปัญหาหลัก
 • ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนเสร็จ
 • จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Application
 • จัดทำรายงานหรืออัพเดทสถานะตามคำขอจาก User

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Verified by MonsterInsights