Help Desk

คุณสมบัติ

Technical Skill:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Office ได้เบื้องต้น (Word, Excel, PowerPoint)
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี
 • มี Service mind รักในงานให้บริการและมีทักษะในการสื่อสารดีเยี่ยม
Work Detail:
 • รับเคสที่ลูกค้าแจ้งจากทุกช่องทางที่เปิดให้ลูกค้าแจ้งเข้ามา เช่น โทรศัพท์ LINE EMAIL เป็นต้น
 • แก้ปัญหาเบื่องต้นให้กับลูกค้าได้
 • แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันตาม SLA
 • การบันทึกข้อมูล – รวยรวมข้อมูลลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมายการลงข้อมูลใน Mantis หรือสรุปรายงานไม่เคยตกหล่นครบถ้วน
 • สรุป issue ค้าง และอัพเดทลูกค้า
 • ทำรายงานสรุป issue รายวัน รายเดือน ราย Quartile และรายปี

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Verified by MonsterInsights