Sales Manager

คุณสมบัติ

Technical Skill:
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ Sales Software หรือ Sales Engineer 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดี
 • ทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • เรียนรู้เร็ว และมี Service mind ที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
Work Detail:
 • ออกพบลูกค้าใหม่เพื่อทำการนำเสนอสินค้าของทางบริษัทฯ
 • ดูแลลูกค้าเก่าเพื่อทำการเสนอขายสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
 • วิเคราะห์ช่องทางในการทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับทางลูกค้า
 • ออกแบบโปรโมชั่นต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลยอดขายและรักษายอดขายของตนเองใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการขาย
 • สามารถออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ได้

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Verified by MonsterInsights