Software Engineer

คุณสมบัติ

Technical Skill:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี

 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบ ออกแบบโปรแกรม ประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไป

 • มีทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript, C#

 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านฐานข้อมูล SQL
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จได้ตรงตามเวลา
 • สามารถทํางานเป็นทีม และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ต้องการผู้เรียนที่รวดเร็วมีแรงจูงใจในตัวเองเป็นผู้เล่นเป็นทีมมีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีและมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 •  การออกแบบและ / หรือทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยแพลตฟอร์ม / ภาษา / แพ็คเกจใด ๆ ต่อไปนี้จะได้รับ
  การพิจารณาเป็นพิเศษ:
  a. Windows Based Application, WebService Programming
  b. JAVA Android, Android Studio
  c. Microsoft.Net, ASP.Net,C# , SQL,
  d. .Net Core

Work Details:

 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม โดยศึกษาความต้องการด้านข้อมูลกับผู้ใช้, ผู้ออกแบบ, เจ้าของโครงการ

 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม

 • ปรับปรุงระบบงาน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะงาน

 • ตรวจสอบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อโปรแกรม

 • บํารุงรักษาระบบโดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์

 • จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินงานพัฒนาโครงการ

สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้ทันสภาวะร่างกายของตน และสามารถเฝ้าระวังหรือรับมือกับสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสุขภาพที่จะอาจจะเกิดกับตัวพนักงานได้

ประกันกลุ่ม

บริษัทฯจัดให้มีการทําประกันกลุ่ม "เมืองไทยประกันชีวิต" ใช้ได้ทั้ง OPD และ PID ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานยามเจ็บป่วย นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคม

Provident Fund

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่ช่วยให้พนักงานมีเงินออมสําหรับอนาคต อีกทั้งยังมีเงิน สมทบจากบริษัทฯเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้พนักงาน

Company Outing

บริษัทฯคำนึงถึงความสุขของพนักงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ออกไปนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวและพักผ่อน ให้พนักงานได้พักฟื้นร่างกายและจิตใจจากการทำงาน และใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วย

B

โบนัส

WIN-WIN คํานี้เป็นหลักยึดเหนี่ยวของบริษัทมาตลอด โบนัสจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ทุกคนช่วยกันผลักดันให้บริษัทฯประสบความสําเร็จ เมื่อบริษัทเติบโตก้าวหน้า พนักงานทุกคนก็จะได้รับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

Training

ยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯยินดีที่จะส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเติบโตและก้าวหน้าให้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลง

Verified by MonsterInsights